Nov 17th שדרוג שרת - ישראל - וירטואלים

בתאריך 18 לנובמבר

בין השעות 11:00-12:00

מתוכנן שדרוג למספר שרתים בישראל

בחווה בראש העין ישראל

זמן משוער לאיבוד שירות לא  יותר מ15 דקות

(הוספת זכרונות ודיסקים קשיחים NVME)